Jump to content

Lite nya eller uppdaterade lagar


Göran med FormaM28
 Share

Recommended Posts

En av dagens riksdagbeslut:

Ägare till fartygsvrak ska ta större ansvar (CU18)

Fartygsägare ska bli skyldiga att ta bort eller på annat sätt ingripa då fartygsvrak innebär en fara för sjösäkerheten eller miljön. Dessutom får Sjöfartsverket större befogenhet att bl.a. ta bort vrak om ägaren inte gör det. I dessa fall får fartygsägaren betala. Anledningen till de nya bestämmelserna är att Sverige går med i Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak, den så kallade vrakkonventionen. Konventionen reglerar ansvaret för fartygsvrak efter olyckor till sjöss. Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

 • Thumbs up 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Utländska fartyg ska kunna inspekteras mer ingående (TU18) arrow-right.gif

Inspektioner av utländska fartygs barlastvattenhantering ska kunna göras i större utsträckning än i dag i svenska hamnar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i barlastvattenlagen.

Barlastvatten är det havsvatten som pumpas ombord ett fartyg som inte är fullastat. Det görs för att stabilisera fartyget. Risken med denna hantering är dock att levande organismer som kan vara farliga för miljön sprids runt om i världen. Det är fartygens hantering kring detta som nu alltså kan inspekteras på ett mer ingående sätt.

Nuvarande bestämmelser innebär att personal i de svenska hamnarna i princip bara får inspektera de utländska fartygens certifikat och liknande handlingar. Lagändringen görs för att den svenska lagen bättre ska stämma överens med internationella bestämmelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utfärda nya regler om när inspektionerna får göras i de svenska hamnarna. Regeringen eller myndigheten får också utfärda avgiftsregler som ska gälla alla ärenden som handlar om barlastvattenfrågor och som myndigheten ansvarar för.

Lagändringarna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer. Regeringens intention är i dagsläget att det kommer att bli den 8 september 2017.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 

Regler för sjöfarten blir enklare (TU3) arrow-right.gif

 

Flera regler för sjöfarten ska bli enklare. Bland annat ska registreringen av mindre skepp förenklas, och det ska bli lättare att registrera skepp som har köpts utomlands. Dessutom tas kravet på att skeppsnamn ska kunna särskiljas bort. Syftet med lagändringarna är att underlätta för sjöfartsnäringen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och de nya lagarna börjar gälla den 1 februari 2018.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Lagen om sjöfylleri behöver utvärderas (CU2) arrow-right.gif

 

2010 infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten ombord. Det rör sig om personer på fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ändrade regler för Sveriges sjöterritorium och gränser i havet (UU7) arrow-right.gif


De svenska lagar som gäller Sveriges sjöterritorium och gränser i havet ska moderniseras. Ett antal regler samlas i en lag som anger Sveriges gränser till havs med geografiska koordinater som har beräknats enligt internationella överenskommelser och med den senaste tekniken. Sveriges officiella gränser i havet ska kunna redovisas digitalt och på ett enhetligt sätt. Det ska underlätta arbetet för bland annat Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Det införs även en angränsande zon runt Sveriges kust i anslutning till Sveriges territorium. I zonen får Sverige utöva den kontroll som behövs för att förhindra och bestraffa överträdelser som skett på svenskt territorium och som gäller tullar, skatter, inresor eller hälsofrågor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med mindre ändringar. Riksdagen sa samtidigt nej till en motion från den allmänna motionstiden 2017.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Momsreglerna för fartyg förändras (SkU3) arrow-right.gif

Regler om undantag för att betala moms när det gäller fartyg förändras. I dag finns det inget krav på att fartyg måste framföras på öppna havet för att undantas från skattskyldigheten. Undantaget ska efter ändringen gälla för fartyg som används på öppna havet och som fraktar passagerare mot betalning, som används för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet och fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske.

Syftet med ändringen är att anpassa den svenska lagen till EU:s lagstiftning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Sekretess ska gälla i vissa fall även hos Sjöfartsverket (KU45) arrow-right.gif

Samma typ av sekretess som gäller när en person rapporterar in flygrelaterade händelser och avvikelser till vissa myndigheter ska gälla även hos Sjöfartsverket. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Om till exempel en pilot eller en flygledare vet med sig att hen inte följt regelboken till punkt och pricka så kan hen rapportera in det och det omfattas då av sekretess. Det vill säga att det inte går att ta reda på vem som rapporterat in händelsen. Det gäller hos Luftfartsverket och vissa andra myndigheter men inte hos Sjöfartsverket. Men nu ska alltså samma typ av sekretess gälla även hos Sjöfartsverket.

Lagförslaget börjar gälla den 1 juli 2018.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Enklare att bestämma gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22) arrow-right.gif

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det nationella höjdsystemet RH 2000 ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör till en fastighet, enskilt vatten. Det ska göra det enklare för både fastighetsägare och myndigheter att avgöra vilket vatten som är allmänt och vilket som tillhör en fastighet, jämfört med det system som används i dag. Beslutet har betydelse för fastigheter som ligger vid havet och vid de sjöar som har allmänt vatten: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön.

Fastighetsägare och andra som särskilt påverkas av att en fastighets vattenområde minskar på grund av övergången till RH 2000 ska ha rätt till ersättning av staten.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2019.

Link to comment
Share on other sites

Var det inte nån här som hade en jantegranne som inte ville tillåta båt på tomten? 

Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, Jarlingar sade:

Var det inte nån här som hade en jantegranne som inte ville tillåta båt på tomten? 

Det är jag som bor i ett jante/kommunist område... 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag får inte upp den nya båten på tomten så jag blev förpassad till en marina.. Har hört från andra grannar att "kommunisterna" är jäkligt märkliga, så det var itne bara jag..

 

Link to comment
Share on other sites

47 minuter sedan, Flajjan sade:

Jag får inte upp den nya båten på tomten så jag blev förpassad till en marina.. Har hört från andra grannar att "kommunisterna" är jäkligt märkliga, så det var itne bara jag..

 

Kan du inte köpa en båt till och på tomten bara för att du får?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

Krav på förarbevis för vattenskoter (TU12) http://www.riksdagen.se/Views/Ui/images/arrow-right.gif

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att förarbevis ska krävas för vattenskoter. Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en särskild utbildning med godkänt resultat. Den som erbjuder sådan utbildning ska ha tillstånd för det samt stå under tillsyn. Tillstånd, tillsyn och utfärdande av förarbevis ska enligt regeringen hanteras av Transportstyrelsen. Kravet på förarbevis börjar gälla den 1 maj 2022. Regler för utbildare och utfärdare av förarbevis börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen välkomnar reglerna men anser att de är för snävt utformade och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen. Vidare är det enligt riksdagen viktigt att man drar nytta av de organisationer och företag som i dag bedriver utbildning för förarintyg för fritidsbåt. Därför riktade riksdagen tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att den bör

införa ett nytt teknikneutralt obligatoriskt förarbevis kopplat till fart för vissa vattenfordon utan att lagen ytterligare fördröjs
se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer möjlighet att utbilda och examinera för förarbevis
se till att den samordnande myndigheten bejakar möjligheten att ge båtlivets befintliga utbildningsorganisation och andra externa aktörer som erbjuder utbildning och examination möjlighet att utfärda förarbevis.

Tillkännagivandena har sin grund i förslag i motioner.

Link to comment
Share on other sites

Det kommer vara en övergångsperiod på ett år där förarintyget är ok att köra med, sen behövs förarbevis om jag tolkar det rätt. 

Link to comment
Share on other sites

Ganska verkningslös lag. 
Hur många kommer att bli kontrollerade? Vad blir påföljden? Hur många som vet att dom inte har rätt utbildning kommer att stanna för KBV/Polis? Med risk för andras liv i den jakten iväg. 

Hur som så är det bra att det kommer lite mer krav på utbildning. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Jarlingar sade:

Det kommer vara en övergångsperiod på ett år där förarintyget är ok att köra med, sen behövs förarbevis om jag tolkar det rätt. 

Jag fattade det som att alla med någon form av äldre behörighet ska få köra vattenskoter i framtiden på sin gamla behörighet 

Link to comment
Share on other sites

Dags förlänga vattenskotrarna så de är 4,01 meter….  För definitionen att en vattenskoter är upp till fyra meter kvarstår väl?

Link to comment
Share on other sites

Ja, men riksdagen vill att det införs en teknikneutral lag som inte gör skillnad på annat än hastighet om jag minns rätt. 

Så snart är nog kryhålen täckta.. 

 

Kan ändå tycka att det är vettigt med ett förarbevis men vi får väl se framöver vilka intyg man får köra på. 

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Skärpta regler gällande förarbevis för vattenskoter (TU13) http://www.riksdagen.se/Views/Ui/images/arrow-right.gif

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas tillfälligt. Detta om det finns misstankar att föraren har gjort sig skyldig till brott som allvarligt påverkar sjösäkerheten. Förarbeviset ska dras in om det framstår som sannolikt att föraren kommer att bli att dömd i ärendet.

Förslaget innebär att vattenskoterförare kommer omfattas av liknande regler som gäller körkort för fordon eller förarbevis för snöskoter. Den vattenskoterförare som inte överlämnar ett förarbevis som har återkallats tillfälligt ska dömas till penningböter.

Lagändringen börjar gälla den 15 maj 2022.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies